Živnostenský list, co je potřeba k založení živnosti?

Živnostenský list, co je potřeba k založení živnosti?

Sdílejte
Živnostenský list

Živnostenský list

Jaké podmínky musíte splňovat? Jakou živnost zvolit? Jaké povinnosti se týkají vlastníka živnostenského listu? Připravili jsme pro Vás pár rad do začátku.

Živnostenský list, všeobecné podmínky:
• 18 let, tedy plnoletost
• čistý trestní rejstřík
• bezdlužnost (žádné dluhy vůči státu ani žádné pojišťovně)
• způsobilost k právním úkonům

Důležité je vědět, že zatímco u volných živností stačí, když splníte všeobecné podmínky, u vázaných, řemeslných a koncesovaných musíte dokládat svou odbornou způsobilost, a často i praxi. Jednoduše řečeno, pokud na tu živnost nemáte školu, nemůžete si jí založit.

Jakmile budete mít jasno, na jakou živnost chcete začít podnikat, musíte vyplnit Jednotný registrační formulář (JRF). Ten slouží k ohlášení živnosti či pro podání žádosti o vydání koncese, a také jako oznámení dalším úřadům – České správě sociálního zabezpečení, Zdravotní pojišťovně, Finančnímu úřadu či Úřadu práce. To Vám ušetří spoustu obíhání, neboť JRF můžete osobně nebo poštou odevzdat na jakýkoliv živnostenský úřad, který má zřízen CRM (což je Centrální registrační místo). Samozřejmě, že pokud si nejste touto službou jisti, nic nebrání tomu, abyste každý úřad navštívili osobně a sami začátek podnikání ohlásili.

Jaké jsou typy jednotného registračního formuláře

 • pro fyzické osoby – nezapomeňte si projít pokyny pro jeho vyplnění
 • pro právnické osoby – pokyny pro vyplnění

Druhy živností

1) Ohlašovací živnosti

 • řemeslné – viz příloha 1 živnostenského zákona (od 1. 7. 2008 dochází ke snížení počtu, některé obory jsou přesunuty do živnosti volné)
 • vázané – zde musíte prokázat odbornou způsobilost, ta je upravena zvláštními právními předpisy – viz příloha 2 živnostenského zákona (od 1. 7. 2008 dochází ke snížení počtu, některé obory jsou přesunuty do živnosti volné)
 • volná živnost – pro tento druh živností musíte pouze splňovat všeobecné podmínky provozování živnosti, od 1. 7. 2008 jsou všechny živnosti volné sloučeny do jediné)

2) Koncesované živnosti

Tento druh živností vyžaduje prokázání odborné způsobilosti, kterou upravují zvlášní právní předpisy – viz příloha 3 živnostenského zákona. Živnostenským oprávněním pro výkon těchto živností je tzv. koncese. (od 1. 7. 2008 dochází ke snížení jejich počtu, některé obory jsou přesunuty do živnosti volné)

Jaké doklady jsou potřeba pro založení živnostenského listu

 • jednotný registrační formulář
 • platný občanský průkaz
 • v případě, že to zvolená živnost vyžaduje, tak doklad o odborné způsobilosti (originál vysvědčení, či jeho ověřená kopie v případě vzdělání, pro doložení praxe je nutné doložit originál nebo ověřenou kopii o praxi, kterou Vám vydá zaměstnavatel. Abyste prokázali svou způsobilost, můžete také doložit pracovní smlouvu a doklad o ukončení pracovního poměru, zápočtový list či daňová přiznání (pokud z nich je jasný obor činnosti, kterou jste vykonávali).

V dnešní době, si může každý založit živnost také prostřednictvím datové schránky. Stačí, aby vyplnil registrační formulář, a poslal ho do datové schránky úřadu. Pokud zakládá živnost, která potřebuje doložení dokladu o vzdělání nebo odborné způsobilosti, je nutné, aby si nechal tyto doklady zkonvertovat do elektronické podoby. Autorizovanou konverzi provádí jedině kontaktní místa Czech Point. Jakmile budete mít doklady zkonvertované, připojte je k registračnímu formuláři a teprve poté vše odešlete do datové schránky úřadu.

Poplatek za živnostenský list a zahájení podnikání

Ve chvíli, kdy podáte ohlášení živnosti, můžete v případě ohlašovacích živností (volné, vázané a řemeslné), začít podnikat v den, kdy jste ohlášení provedli na příslušném úřadu. U koncesovaných živností, musíte počkat, až udělení koncese nabude právní moci, a teprve tehdy můžete zahájit své podnikání.

Ohlášení živnosti nebo podání žádosti o koncesi, je zpoplatněno správním poplatkem ve výši 1.000,- Kč. V případě, že chcete ohlásit další živnost či podat žádost o další koncesi, zaplatíte poplatek 500,- Kč. Podnikatelé, kteří si v rámci volné živnosti, chtějí pouze přibrat další obor k již zvolenému oboru, neplatí žádné další poplatky. Při ohlášení více živností nebo podání více žádosti o koncesi současně, je vybírán správní poplatek pouze jednou.

Jaké povinnosti se týkají vlastníka živnostenského listu

Každý, kdo chce provozovat podnikatelskou činnost, musí dodržovat povinnosti, které stanovují zákony a jiné právní přepisy. Hlavní povinnosti, vyplývající z živnostenského zákona jsou:

 • viditelně označit své místo podnikání – tj. názvem obchodní firmy nebo jménem a příjmením s IČ (pokud se liší od bydliště)
 • pokud je živnost provozována pod záštitou odpovědného zástupce, musí podnikatel zajistit jeho účast v rozsahu, který je potřebný pro provoz živnosti
 • v případě, že si to živnostenský úřad žádá, je povinen živnostník prokázat vlastnické, užívací či jiné obdobné právo k objektu nebo k prostorám, které užívá pro účely podnikání, pokud se liší od bydliště
 • zajistit kontrolnímu orgánu v případě jeho žádosti a ve lhůtě jím stanovené, aby měl k dispozici doklady prokazující způsob nabytí prodávaného zboží nebo materiálu používaného k poskytování služeb (na provozovně, kde je prodáváno zboží nebo poskytována služba, pokud nemá provozovnu, zajistí je v místě podnikání nebo sídle)
 • podnikatel, který nakupuje použité zboží či zboží bez dokladu nabytí, přijímá toto zboží do zástavy nebo zprostředkovává jeho nákup nebo přijetí do zástavy – je povinen, aby dříve, než uzavře smluvní vztah, identifikoval jeho účastníky i předmět tohoto vztahu, zároveň si musí vést evidenci o všech těchto skutečnostech (evidence musí být přístupná v dané provozovně)
 • pokud má podnikatel provozovnu, určenou pro prodej zboží či poskytování služeb spotřebitelům, musí zajistit, aby byla v provozní době, která je určená pro styk se spotřebiteli, přítomna osoba znalá českého nebo slovenského jazyka (Identifikací se rozumí – u fyzických osob – znát jméno a příjmení, datum narození, trvalý nebo jiný pobyt, ověření jejich údajů z příslušného dokladu totožnosti a specifikace příslušného dokladu totožnosti. V případě právnických osob – zjištění obchodní firmy nebo názvu, sídla, IČ a identifikace fyzické osoby, která je zodpovědná za jednání jménem právnické osoby v daném smluvním vztahu.
 • podnikatel je odpovědný za to, že jeho zaměstnanci při nástupu prokázali splnění podmínky bezúhonnosti, pokud si to zákon nebo jiný právní předpis žádá
 • podnikatel, fyzická osoba provozující živnost, osoba jednající jeho jménem i odpovědný zástupce mají povinnost prokázat svou totožnost pracovníkům živnostenského úřadu
 • podnikatel je povinen, mít v provozovně průkaz živnostenského oprávnění (tím se rozumí živnostenský list (ŽL) – u ohlašovacích živností (do vydání ŽL – stejnopis ohlášení s prokázaným doručením příslušnému živnostenskému úřadu). Živnostenský list je osvědčením o tom, že byly splněny podmínky stanovené živnostenským zákonem nebo koncesní listina (do jejího vydání – pravomocné rozhodnutí, jímž byla udělena koncese) nebo osvědčení (tím lze nahradit průkaz živnostenského oprávnění, které vydá živnostenský úřad podnikateli na jeho žádost. Osvědčení lze vydat i na více živností).
 • je nutné zajistit, aby bylo v místě podnikání, sídle či organizační složce podniku zapsané do obchodního rejstříku, možné přijímání písemností
 • povinností je vydat na žádost zákazníka doklad o prodeji zboží nebo za poskytnutí služby (doklad musí obsahovat firmu nebo jméno podnikatele, IČ, datum prodeje zboží nebo poskytnutí služby, druh zboží nebo služby a cena, není-li stanoveno jinak)
 • každý zaměstnavatel je odpovědný za to, že jeho zaměstnanci splňují způsobilost pro výkon povolání, jsou znalí bezpečnostních předpisů a předpisů o ochraně veřejného zdraví. Vyžaduje-li to povaha práce nebo jiné činnosti, je zodpovědný za to, že se zaměstnanci opakovaně účastní prohlídek (podle zvláštních právních předpisů)

V případě potřeby, stačí nahlédnout do živnostenského zákona, kde jsou povinnosti podnikatele popsány podrobněji v §31.

Pokud si chcete vyhledat obsah vybrané živnosti, tj. co můžete v rámci dané živnosti provádět, pomůže vám k tomu nařízení vlády č. 278/2008 Sb. V případě jakýchkoliv nejasností je nejjistější, když se zeptáte rovnou na příslušném živnostenském úřadě (na spoustě míst jsou ochotni poradit i telefonicky).

BEZ KOMENTÁŘE

ZANECHAT ODPOVĚĎ